หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

ศิลปบัณฑิต (Bachelor of Fine Arts Program)

1.ชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine Arts Program

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) ศล.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Fine Arts
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.F.A.

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

4.ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5.ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ
1) Graphic design
2) Interactive online media design
3) Animation

6.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) ผู้ผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
2) นักพัฒนาเว็บไซต์
3) นักสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ
4) ผู้ผลิตสื่อและเนื้อหาดิจิทัล
5) ผู้ผลิตงานด้านมัลติมีเดีย
6) ผู้ประกอบการด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย

7.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ชั้นปีที่ 1 – 106,000 บาท
ชั้นปีที่ 2 – 104,300 บาท
ชั้นปีที่ 3 – 103,500 บาท
ชั้นปีที่ 4 – 69,800 บาท
รวมทั้งหมด  383,600 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

dean

อาจารย์ดร.ดิสพล จันศิร

[email protected]

เพิ่มเติม

RGB_Studio_Session-107-02

ดร. จักรพันธ์ สืบแสน

[email protected]

เพิ่มเติม

RGB_Studio_Session-033

อาจารย์ ศรันยา มะระพฤกษ์วรรณ

[email protected]

เพิ่มเติม

RGB_Studio_Session-009-Edit

อาจารย์ จักรพันธ์ ธนธีรานนท์

[email protected]

เพิ่มเติม

RGB_Studio_Session-177

ผศ.กาลัญ วรพิทยุต

[email protected]

เพิ่มเติม

RGB_Studio_Session-213

อาจารย์ นริศ พิเชษฐพันธ์

[email protected]

เพิ่มเติม