หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต

รายละเอียดหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Digital Arts

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) ศป.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Fine and Applied Arts
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.F.A.

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

4. ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี

5. ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

  • Graphic design
  • Interactive online media design
  • Animation

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้ผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • นักพัฒนาเว็บไซต์
  • นักสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ
  • ผู้ผลิตสื่อและเนื้อหาดิจิทัล
  • ผู้ผลิตงานด้านมัลติมีเดีย
  • ผู้ประกอบการด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย

7. แผนการศึกษา

 

ปี 1 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE001

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

3(3-0-6)

GE002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

3(3-0-6)

GExxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก (1/3)

3(3-0-6)

DA101

วาดเส้นพื้นฐาน

3(2-2-5)

DA102

จิตรกรรมพื้นฐาน

3(2-2-5)

DA103

ประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัย

3(3-0-6)

รวม

18

 

 

ปี 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน GE002* หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

GE101

การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

3(3-0-6)

GE201

การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด

3(3-0-6)

DA104

ประติมากรรมพื้นฐาน

3(2-2-5)

DA105

จิตรกรรมดิจิทัล

3(2-2-5)

DA106

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

3(2-2-5)

เสรี (1/2)

เสรี (1/2)

รวม

21

 

 

ปี 2 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1

3(3-0-6)

ศึกษาก่อนGE003* หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

GExxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก (2/3)

3(3-0-6)

DA201

การถ่ายภาพเบื้องต้น

3(2-2-5)

DA202

ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ

3(2-2-5)

DA203

การออกแบบเพื่อสร้างแบรนด์

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะบังคับ 1/10

วิชาเฉพาะบังคับ 2/10

รวม

21

 

 

ปี 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2

3(3-0-6)

ศึกษาก่อนGE004* หรือคะแนน TOEIC หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด

DA204

กฎหมายและจริยศาสตร์ทางดิจิทัลอาร์ต

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะบังคับ 3/10

วิชาเฉพาะบังคับ 4/10

วิชาเฉพาะเลือก 1/7

รวม

15

 

 

ปี 3 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

GExxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก (3/3)

3(3-0-6)

DA301

การทำธุรกิจและการตลาดทางดิจิทัลอาร์ต

3(3-0-6)

DA302

เทคนิคการนำเสนอผลงาน

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะบังคับ 5/10

วิชาเฉพาะบังคับ 6/10

วิชาเฉพาะเลือก 2/7

รวม

18

 

 

ปี 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

วิชาเฉพาะบังคับ 7/10

วิชาเฉพาะเลือก 3/7

วิชาเฉพาะเลือก 4/7

วิชาเฉพาะเลือก 5/7

รวม

12

 

 

ปี 4 ภาคต้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

ศิลปนิพนธ์ วิชาเฉพาะบังคับ 8/10

6(0-18-0)

วิชาเฉพาะเลือก 6/7

วิชาเฉพาะเลือก 7/7

เสรี (2/2)

เสรี (2/2)

รวม

15

 

 

ปี  4 ภาคปลาย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เงื่อนไขก่อนเรียน

แผนปกติ

XX109

ประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเฉพาะบังคับ 9/10

3(0-6-3)

XX110

สัมมนา วิชาเฉพาะบังคับ 10/10

3(3-0-6)

แผนสหกิจศึกษา

DX111

สหกิจศึกษา

6(0-40-20)

รวม

6