คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล (Digital Arts and Design) มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือการสร้างบัณฑิตผู้เต็มเปี่ยมด้วยองค์ความรู้ด้านศิลปะที่ผสมผสานไปกับเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทักษะของทุกวิชาชีพ และมีความพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพด้าน Digital design จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะอย่างแท้จริง และต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้ความคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงสามารถผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ ตลอดจนสามารถพัฒนาเนื้อหาและเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานบนดิจิทัลแพลตฟอร์มให้มีความโดดเด่น ทันสมัย โดยเรามีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้อง Lab ที่สามารถให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกฝีมือได้อย่างเต็มที่สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ความเป็น Practice University นอกจากนั้น เรายังมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่มีประสบการณ์ผ่านการทำงานจากสนามธุรกิจที่แท้จริง

News & Events

Class & ผลงานนักศึกษา