เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล Digital art and design ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ ดังนั้นผู้ที่จะประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบดิจิทัลจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะอย่างแท้จริง และต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ

ในระยะแรกนั้น คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ได้เปิดสอนใน 3 กลุ่มวิชาด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มวิชากราฟฟิกดีไซน์ กลุ่มวิชาอินเตอร์แอคทีฟออนไลน์มีเดียดีไซน์ และกลุ่มวิชาวิชวลเอฟเฟคและแอนิเมชั่น โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและวิทาการด้านต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เพื่อออกไปประกอบวิชาชีได้อย่างมีคุณภาพ หรือเพื่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านศิลปะและการออกแบบดิจิทัล สำหรับอุตสาหกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์

พันธกิจ

ปณิธาน

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล Digital art and design มุ่งมั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบชั้นนำของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้านการศิลปะและด้านออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบนพื้นฐานของคุณธรรมและสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม

ทำไมต้องเรียนที่นี่

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล Digital art and design สร้างคุณเป็นนักออกแบบที่มีวิสัยทัศธุรกิจบนดิจิทัลแพลทฟอร์มที่พัฒนาเนื้อหาและเทคนิคการสร้างสรรค์งานให้ทันสมัย พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์และห้อง Lab ที่สามารถให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกฝนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ยังมีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่อยู่ในโลกธุรกิจจริง เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนจบจากคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มีความพร้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การทำงาน

กลุ่มวิชากราฟฟิกดีไซน์ อาชีพนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นักเขียนภาพประกอบ Display Design, Environmental Graphic Designer, Cartoonist, Conceptual Designer, Creative/Art Director, Visual Designer, Packaging Designer,

กลุ่มวิชาอินเตอร์แอคทีฟออนไลน์มีเดียดีไซน์ อาชีพ นักออกแบบอินเตอร์แอคทีฟ นักออกแบบ UI UX นักออกแบบสื่อออนไลน์ ออกแบบเว็บไซต์

กลุ่มวิชวลเอฟเฟคและแอนนิเมชั่น อาชีพ 3D Animator, Modeler, 3D Rigger, VFX Compositor, CG Artist, Storyboard Artist, Technical Director: Dynamics และ Technical Director: Lighting and Rendering

ด้วยการเรียนระบบ Hybrid ทั้งระบบ Digital และ Traditional ด้วยอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ เรียนรู้กับคนทำงานตัวจริง และหลักสูตรและเครื่องมือที่ทันสมัยต่อโลกยุคดิจิทัล

ผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

ตำแหน่ง: คณบดี
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคารสัญลักษณ์ (ตึก 24) ชั้น 12
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน:
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก
Ph.D. Biochemistry Queen Mary, University of London U.K
ปริญญาโท
วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เครือข่ายพันธมิตร

ผลงานวิจัย