เกี่ยวกับคณะ

ประวัติความเป็นมา

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล Digital art and design ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ ดังนั้นผู้ที่จะประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบดิจิทัลจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะอย่างแท้จริง และต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ

ในระยะแรกนั้น คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล ได้เปิดสอนใน 3 กลุ่มวิชาด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มวิชากราฟฟิกดีไซน์ กลุ่มวิชาอินเตอร์แอคทีฟออนไลน์มีเดียดีไซน์ และกลุ่มวิชาวิชวลเอฟเฟคและแอนิเมชั่น โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพและวิทาการด้านต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เพื่อออกไปประกอบวิชาชีได้อย่างมีคุณภาพ หรือเพื่อการศึกษาในระดับสูงต่อไป

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านศิลปะและการออกแบบดิจิทัล สำหรับอุตสาหกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์

พันธกิจ

ปณิธาน

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล Digital art and design มุ่งมั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบชั้นนำของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้านการศิลปะและด้านออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบนพื้นฐานของคุณธรรมและสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม

ทำไมต้องเรียนที่นี่

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล Digital art and design สร้างคุณเป็นนักออกแบบที่มีวิสัยทัศธุรกิจบนดิจิทัลแพลทฟอร์มที่พัฒนาเนื้อหาและเทคนิคการสร้างสรรค์งานให้ทันสมัย พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์และห้อง Lab ที่สามารถให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกฝนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น ยังมีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่อยู่ในโลกธุรกิจจริง เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนจบจากคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล มีความพร้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การทำงาน

กลุ่มวิชากราฟฟิกดีไซน์ อาชีพนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นักเขียนภาพประกอบ Display Design, Environmental Graphic Designer, Cartoonist, Conceptual Designer, Creative/Art Director, Visual Designer, Packaging Designer,

กลุ่มวิชาอินเตอร์แอคทีฟออนไลน์มีเดียดีไซน์ อาชีพ นักออกแบบอินเตอร์แอคทีฟ นักออกแบบ UI UX นักออกแบบสื่อออนไลน์ ออกแบบเว็บไซต์

กลุ่มวิชวลเอฟเฟคและแอนนิเมชั่น อาชีพ 3D Animator, Modeler, 3D Rigger, VFX Compositor, CG Artist, Storyboard Artist, Technical Director: Dynamics และ Technical Director: Lighting and Rendering

ด้วยการเรียนระบบ Hybrid ทั้งระบบ Digital และ Traditional ด้วยอาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ เรียนรู้กับคนทำงานตัวจริง และหลักสูตรและเครื่องมือที่ทันสมัยต่อโลกยุคดิจิทัล

ผู้บริหารคณะ

อาจารย์ดร.ดิสพล จันศิริ

ตำแหน่ง: คณบดี
อีเมล์: [email protected]
ที่ตั้งสำนักงาน: อาคารสัญลักษณ์ (ตึก 24) ชั้น 12
วุฒิการศึกษา:

Doctor of Philosophy in Law and Diplomacy
The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University

Master of Arts in Law and Diplomacy
The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University

Master of International and Comparative Law
George Washington University National Law Center

Master of Business Law
University of Wales, Aberystwyth

Certificate in International and comparative Law
Cornell University and University of Paris I

Bachelor of Law
Chulalongkorn University

เครือข่ายพันธมิตร

ผลงานวิจัย