วิชา Intro to interactive คือวิชาแนะนำหนึ่งในสามภาควิชาของคณะ Digital arts จุดมุ่งหมายของวิชานี้คือการให้นักศึกษาได้ลองเรียนรูปการคิดอย่างเป็นระบบ และการผสมผสานศิลปะและการออกแบบกับสิ่งที่ถูกใช้งานอย่างมีแบบแผนบนสื่อ Interactive 

นักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานการจัดการข้อมูล (Content organization) การสื่อสารข้อมูลทางภาพ (Icon design, Infographic design) การออกแบบการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Interface design) เป็นต้น

ผลงานของนักศึกษาในงาน Final project คือการออกแบบ Single page website ที่รองรับการมองบน 2 device คือ desktop and mobile version โดยนักศึกษาได้ทำการหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อที่จะนำเสนอ และออกแบบให้การนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นให้สอดคล้องกับ platform ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม